POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), PUIGSERRAT SL amb domicili a Calle Camelies, 33,  Santa Maria de Palautordera , 08460 , Barcelona amb CIF B65771347 i correu electrònic puig@puigserrat.com

– el domini web: https://www.puigserrat.com/

PUIGSERRAT SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, PUIGSERRAT SL no assumeix cap responsabilitat per la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines dInternet i xarxes socials de PUIGSERRAT SL elaborats per professionals degudament qualificats per a lexercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l’esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i les xarxes socials de PUIGSERRAT SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de PUIGSERRAT SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de PUIGSERRAT SL.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades a fitxers responsabilitat de PUIGSERRAT SL:

Dades de contacte a través de comunicacions per correu electrònic o formulari de contacte. Les vostres dades seran amb la finalitat de gestionar els nostres contactes i donar resposta a la vostra petició, així com informar-vos sobre els nostres serveis. Les vostres dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmeses a tercers.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: l’interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació sobre els tractaments realitzats.
  Rectificació: Està vinculat al caràcter d’inexactitud o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les dades personals incompletes.
  Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en què es basava el tractament, interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les dades personals indicades es deixin de tractar.
  Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les vostres dades quan es base en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la vostra situació personal.
  Portabilitat de les dades: l’interessat té dret a rebre les dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
  A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que hi produeixi efectes jurídics o que l’afecti negativament.

Aquestes peticions s’hauran de fer a Calle Camelies, 33,  Santa Maria de Palautordera o per correu electrònic a puig@puigserrat.com

Així mateix, també podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de la PUIGSERRAT SL. Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, les pàgines, la presència a les xarxes socials, les pantalles, la informació que contenen, l’aparença i el disseny, així com els enllaços (“hipervincles”) establerts des d’ella. a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, en són propietat exclusiva, llevat que s’estableixi expressament una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament enregistrades per la PUIGSERRAT SL per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i enjudiciat per tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina. sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, els continguts o les advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de PUIGSERRAT SL.

PUIGSERRAT SL no transfereix als usuaris la propietat del programari. L’usuari és el propietari del mitjà on s’enregistra el programari. PUIGSERRAT SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al vostre terminal, no podreu disseccionar pel vostre estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el vostre idioma a un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.